Gravin van Bylandt Stichting

Jaarlijks en financieel beleid

Maatwerk zonder de omgeving uit het oog te verliezen, dat is ons beleid ten aanzien van de aanvragen. De aanvragen zelf worden zo zorgvuldig mogelijk op de eigen merites beoordeeld, maar er wordt ook rekening gehouden met soortgelijke aanvragen in dezelfde categorie en bovendien met de verschillende categorieën in verhouding tot elkaar. Mede daardoor laat de verdeling van het budget, dat voor de doelstelling beschikbaar is, jaarlijks een min of meer zelfde beeld zien.
Realisatie van het budget* 2021, ten opzichte van het jaar 2020:

*in percentages

De stichting ontvangt gemiddeld 1300 aanvragen per jaar. Dit grote aantal aanvragen enerzijds en het beschikbare budget anderzijds brengen met zich mee dat het grootste deel van de giften bescheiden van omvang is en alleen aanvullend van karakter kan zijn. In beginsel kent de Gravin van Bylandt Stichting donaties tussen de € 1000,- en € 5000,- per project toe. Bij uitzondering is een hogere donatie mogelijk. Neem daarvoor graag eerst contact met ons op.

Financieel beleid 2020-2025
De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland.

Deze doelstelling is inhoud gegeven door de volgende categorieën in het leven te roepen:
‘Mens & Welzijn’, ‘Kunst & Cultuur’, ‘Boeken & Wetenschap’, ‘Restauraties & Onderhoud’ en ‘Dieren, Natuur & Milieu’. Voor 2022 bedraagt het donatiebudget € 1.030.000,-.

Het vermogen van de stichting bestaat uit het stichtingskapitaal en erfenis, de reserves, de rente en dividenden van belegde gelden en eventuele koerswinsten. Additionele gelden worden niet actief geworven.

Beheer van het vermogen
De Gravin van Bylandt Stichting is volgens haar statuten opgericht voor onbepaalde tijd. Het beleid van Gravin van Bylandt Stichting is er om die reden op gericht dat het vermogen van de stichting gecorrigeerd voor inflatie minimaal in stand moet blijven. In het verslagjaar is besloten het beheer van het vermogen over te dragen aan een onafhankelijk vermogensbeheerder. Daarbij wordt minder gestreefd naar een zo hoog mogelijke cash opbrengst van de beleggingen. Aangezien de opbrengsten van de beleggingen met de reeds jaren vigerende rentestand daartoe niet voldoende zijn, moeten ook, deels, koerswinsten gebruikt worden. Gezien de statutaire doelstelling en de bestendige gedragslijn van het bestuur om ook in jaren met negatieve beleggingsresultaten, zoals recent in 2018 en 2020, de donaties op peil te houden, betekent dit dat in jaren met een positief beleggingsresultaat daarvoor reserves moeten worden opgebouwd en aangehouden. Over de beleggingen wordt voorafgaande aan de bestuursvergaderingen en tussentijds door de financiële commissie, bestaande uit in ieder geval de voorzitter en de penningmeester van de stichting, in overleg met de vermogensbeheerder beslist.

Heshuijsen Fonds en Stichting Dorodarte
De Gravin van Bylandt Stichting beheert ook het Heshuijsen Fonds met een vergelijkbare doelstelling.

Wanneer u een aanvraag indient, komt deze automatisch bij de Gravin van Bylandt Stichting binnen. Wij bepalen aan de hand van uw aanvraag uit welk fonds een gift beschikbaar kan worden gesteld.

In 2021 heeft de Gravin van Bylandt Stichting van de Stichting Dorodarte een schenking van € 30.000 gekregen ter ondersteuning van organisaties en instellingen die zich met name bezighouden met kinderen en/of kunst.

Beloningsbeleid
Conform bestuursbesluit ziet het bestuur af van vergoedingen. Eventuele onkostenvergoedingen zijn alleen op basis van feitelijk gemaakte kosten. Het beloningsbeleid van de Gravin van Bylandt Stichting voor directeur en medewerkers is gebaseerd op een marktconforme salarisregeling. Alle vergoedingen en salarissen blijven ruim onder de norm van de Wet Normering Topinkomens.
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Vermogensfondsen

(In euro’s x1000)
LASTEN
957
Totaal
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Uitgaven
Betaalde donaties
Betaalde kosten van de eigen organisatie
Totaal van de uitgaven
Netto kasstroom uit operationele activiteiten

Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven
Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht met Richtlijn 640
Organisaties-zonder-winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening van de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting wordt gecontroleerd door GBA Accountants & Adviseurs.

Privacybeleid
De Gravin van Bylandt Stichting handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is voor het realiseren van de statutaire doelstellingen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor individuele communicatie en niet voor marketingdoeleinden. Persoonsgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. De verwerking van persoonsgegevens is beveiligd.

Algemene informatie
Het Kamer van Koophandel nummer van de Gravin van Bylandt Stichting is 41149358. Het RSIN nummer is 2870198. De Gravin van Bylandt Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zie hier de ANBI-standaardinformatie voor 2021. De Gravin van Bylandt is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt.