Categorie

Boeken & Wetenschap

Categorie

Boeken & Wetenschap

Boeken & Wetenschap

Bijzondere educatieve projecten en wetenschappelijke publicaties

De Gravin van Bylandt Stichting steunt regelmatig educatieve projecten en lesprogramma’s die aanvullend zijn op het reguliere onderwijs of op de vaste programma’s die een instelling aanbiedt. Afhankelijk van het onderwerp wordt eventueel gekeken of de aanvraag bij een andere categorie van de stichting past. Dit wordt intern bepaald door het bestuur of bureau. De stichting is terughoudend wat betreft giften ten behoeve van boeken, maar steunt publicaties op wetenschappelijk historisch niveau.

Benodigde documenten

Via de link onderaan deze pagina kunt u de aanvraagprocedure in gang zetten. Wij ontvangen graag de volgende documenten:

Aanvraagbrief
Projectplan
Begroting
Financieringsplan
Judicium van de promotor (wanneer het de publicatie van een proefschrift betreft) *
Inhoudsopgave (wanneer het een publicatie betreft) *
Samenvatting en/of Hoofdstuk (wanneer het een publicatie betreft) *
CV auteur(s) (wanneer het een publicatie betreft) *

Via ons aanvragensysteem wordt u zo goed mogelijk door de stappen geleid. Het uploaden van de betreffende documenten hoort daar ook bij. Staat het specifieke document niet bij de lijst in het account, kunt u altijd optie ‘overig’ kiezen.

* Wanneer de aanvraag een publicatie betreft is het voor de behandeling noodzakelijk deze documenten mee te sturen.

Verzoeken die geen kans maken op financiële steun

De Gravin van Bylandt Stichting probeert een zo groot mogelijke verscheidenheid aan aanvragen binnen deze categorie toe te kennen. In de doelstelling staat onder andere dat het project van algemeen belang voor mens en/of dier moet zijn. Vanwege deze brede doelstelling heeft de stichting een zo consequent mogelijk beleid ontwikkeld. Besluiten worden zorgvuldig genomen en zijn daarom altijd definitief.
Uit de categorie Educatie & Publicatie wordt géén steun gegeven ten behoeve van:
Honoraria voor auteurs en vertalers, onze stichting draagt bij aan de publicatiefase
Fotoboeken
Podcasts
Documentaires
Besloten congressen, masterclasses of workshops
Instellingen of projecten met een strikt commerciële, politieke of religieuze doelstelling
Studiebeurzen, afstudeerprojecten en andere met studie verband houdende kosten
Organisaties en initiatieven die zich buiten Nederland bevinden
Projecten van andere rechtspersonen dan stichtingen en verenigingen (met uitzondering van auteurs)
Leningen
Organisaties die zelf fondsen werven voor een andere organisatie of goed doel
Er is sprake van een ongewijzigde herdruk of herneming
Aanvraag indienen

Financiële steun aanvragen

De stichting biedt steun aan verenigingen die projecten in Nederland tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier.