Categorie

Mens & Welzijn

Categorie

Mens & Welzijn

Mens & Welzijn

Projecten van organisaties die zich richten op het welbevinden van mensen in Nederland, met extra aandacht voor ouderen

De Gravin van Bylandt Stichting steunt met regelmaat projecten van organisaties die zicht richten op mensen uit een kansarme omgeving die tussen wal en schip zijn geraakt. Omdat Marie van Bylandt altijd al oog had voor ouderen in onze samenleving, gaat speciale aandacht uit naar projecten die het welbevinden van ouderen in Nederland bevorderen. Het overgrote gedeelte van het budget stelt de stichting ter beschikking van een aantal lokale noodhulpbureau ’s in Nederland ten behoeve van individuele urgente noden.

Benodigde documenten

Via de link onderaan deze pagina kunt u de aanvraagprocedure in gang zetten. Wij ontvangen graag de volgende documenten:

Aanvraagbrief
Projectplan
Begroting
Dekkingsplan
Uittreksel Kamer van Koophandel
Jaarverslag
Jaarrekening

Via ons aanvragensysteem wordt u zo goed mogelijk door de stappen geleid. Het uploaden van de betreffende documenten hoort daar ook bij. Staat het specifieke document niet bij de lijst in het account, kunt u altijd optie ‘overig’ kiezen.

Uitgesloten

Verzoeken die minder kans maken op financiële steun

De Gravin van Bylandt Stichting probeert een zo groot mogelijke verscheidenheid aan aanvragen binnen deze categorie toe te kennen. Tijdens de behandeling van de aanvragen bekijkt de stichting of er sprake is van algemeen belang voor mens en/of dier in Nederland. Vanwege de brede doelstelling heeft de stichting een zo consequent mogelijk beleid ontwikkeld. Besluiten worden zorgvuldig genomen en zijn daarom altijd definitief.
Uit de categorie Mens & Welzijn wordt in beginsel geen steun gegeven ten behoeve van:
Individuele noodhulp (deze worden mede namens onze stichting via de lokale noodhulpbureaus behandeld)
Reis-, verblijf en vakantiekosten
Sportverenigingen en amateurgezelschappen
Medische publicaties
Verzoeken die redelijkerwijs onder zorgverzekeraars kunnen vallen
Organisaties en initiatieven die zich buiten Nederland bevinden
Projecten van andere rechtspersonen dan stichtingen en verenigingen
Leningen
Campagnes of acties
Organisaties die zelf fondsen werven voor een andere organisatie of goed doel
Instellingen of projecten met een strikt commerciële, politieke of religieuze doelstelling
Aanvraag indienen

Financiële steun aanvragen

De stichting biedt steun aan verenigingen die projecten in Nederland tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier.