Categorie

Dier, Natuur & Milieu

Categorie

Dier, Natuur & Milieu

Dier, Natuur & Milieu

Projecten die op innovatieve wijze ten goede komen aan dier, natuur en/of milieu

De Gravin van Bylandt Stichting steunt een breed scala aan projecten die op innovatieve wijze ten goede komen aan deze categorie. De focus ligt op het welzijn van dier en projecten die de bewustwording van het belang van natuur en milieu in Nederland stimuleren. Een deel van het budget van de stichting wordt gereserveerd ten behoeve van onvoorziene dierenartskosten voor huisdieren van alleenstaanden met een minimum inkomen.

Benodigde documenten

Via de link onderaan deze pagina kunt u de aanvraagprocedure in gang zetten. Wij ontvangen graag de volgende documenten:

Aanvraagbrief
Projectplan
Begroting
Financieringsplan
Begeleidende brief van de dierenarts
Uittreksel Kamer van Koophandel
Jaarverslag
Jaarrekening

Let op!
Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag voor dierenartskosten vraagt de stichting om contact op te nemen met het bureau.

Via ons aanvragensysteem wordt u zo goed mogelijk door de stappen geleid. Het uploaden van de betreffende documenten hoort daar ook bij. Staat het specifieke document niet bij de lijst in het account, kunt u altijd optie ‘overig’ kiezen.

Uitgesloten

Verzoeken die minder kans maken op financiële steun

De Gravin van Bylandt Stichting probeert een zo groot mogelijke verscheidenheid aan aanvragen binnen deze categorie toe te kennen. Tijdens de behandeling van de aanvragen bekijkt de stichting of er sprake is van algemeen belang voor mens en/of dier in Nederland. Vanwege de brede doelstelling heeft de stichting een zo consequent mogelijk beleid ontwikkeld. Besluiten worden zorgvuldig genomen en zijn daarom altijd definitief.
Uit de categorie Dier, Natuur & Milieu wordt in beginsel geen steun gegeven ten behoeve van:
Acties en/of campagnes
Projecten van andere rechtspersonen dan stichtingen en verenigingen
Organisaties die zelf fondsen werven voor een andere organisatie of goed doel
Besloten congressen, masterclasses of workshops
Studiebeurzen, afstudeerprojecten en andere met studie verband houdende kosten
Organisaties en initiatieven die zich buiten Nederland bevinden
Leningen
Uitvoeringen van projecten die op één dag plaatsvinden
Aanvraag indienen

Financiële steun aanvragen

De stichting biedt steun aan verenigingen die projecten in Nederland tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier.