Categorie

Restauraties & Onderhoud

Categorie

Restauraties & Onderhoud

Restauraties & Onderhoud

Bevordering van het behoud van cultureel en historisch erfgoed in Nederland

Het behoud van cultureel en monumentaal erfgoed is van groot belang voor de Gravin van Bylandt Stichting. Restauraties van rijksmonumenten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van de Gravin van Bylandt Stichting als gedeeltelijke aanvulling op de overheidssubsidie. Behalve de restauratie van onderdelen van de monumenten, is het ook mogelijk om aanvragen in te dienen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden of veranderingen ter bevordering van de bestaanszekerheid.

Benodigde documenten

Via de link onderaan deze pagina kunt u de aanvraagprocedure in gang zetten. Wij ontvangen graag de volgende documenten:

Aanvraagbrief
Projectplan
Begroting
Dekkingsplan
Uittreksel Kamer van Koophandel
Jaarverslag
Jaarrekening

Via ons aanvragensysteem wordt u zo goed mogelijk door de stappen geleid. Het uploaden van de betreffende documenten hoort daar ook bij. Staat het specifieke document niet bij de lijst in het account, kunt u altijd optie ‘overig’ kiezen.

Uitgesloten

Verzoeken die minder kans maken op financiële steun

De Gravin van Bylandt Stichting probeert een zo groot mogelijke verscheidenheid aan aanvragen binnen deze categorie toe te kennen. Tijdens de behandeling van de aanvragen bekijkt de stichting of er sprake is van algemeen belang voor mens en/of dier in Nederland. Vanwege de brede doelstelling heeft de stichting een zo consequent mogelijk beleid ontwikkeld. Besluiten worden zorgvuldig genomen en zijn daarom altijd definitief.
Binnen de categorie Restauraties & Onderhoud wordt in beginsel geen steun gegeven ten behoeve van:
Gebouwen en monumenten zonder rijksmonumentale status
Rijksmonumenten die niet toegankelijk zijn voor publiek
Organisaties en initiatieven die zich buiten Nederland bevinden
Projecten van andere rechtspersonen dan stichtingen en verenigingen
Leningen
Organisaties die zelf fondsen werven voor een andere organisatie of goed doel
Aanvraag indienen

Financiële steun aanvragen

De stichting biedt steun aan verenigingen die projecten in Nederland tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier.