Jaarlijks beleid
Financieel beleid

Jaarlijks behandelt de Gravin van Bylandt Stichting ongeveer 1500 aanvragen. De stichting verstrekt giften en garanties.

x

Financieel beleid
De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland.

Deze doelstelling is inhoud gegeven door de volgende categorieën in het leven te roepen:
‘sociale bijstand en ontwikkeling’, ‘gezondheidszorg en welzijn’, ‘ouderenzorg’, ‘musea’, ‘kunsten’, ‘boeken, wetenschap en educatie’, ‘restauraties en behoud monumenten’, en ‘dieren, natuur en milieu‘. Hoe aan de doelstelling vorm wordt gegeven is te vinden elders op de website.

Het vermogen van de stichting bestaat uit het stichtingskapitaal en erfenis, de reserves, de rente en dividenden van belegde gelden en eventuele koerswinsten. Additionele gelden worden niet actief geworven.

Beheer van het vermogen
De Gravin van Bylandt Stichting is volgens haar statuten opgericht voor onbepaalde tijd. Het beleid van Gravin van Bylandt Stichting is er om die reden op gericht dat het vermogen van de stichting gecorrigeerd voor inflatie minimaal in stand moet blijven. In het verslagjaar is besloten het beheer van het vermogen over te dragen aan een onafhankelijk vermogensbeheerder. Daarbij wordt minder gestreefd naar een zo hoog mogelijke cash opbrengst van de beleggingen. Aangezien de opbrengsten van de beleggingen met de reeds jaren vigerende rentestand daartoe niet voldoende zijn, moeten ook, deels, koerswinsten gebruikt worden. Gezien de statutaire doelstelling en de bestendige gedragslijn van het bestuur om ook in jaren met negatieve beleggingsresultaten, zoals recent in 2018 en 2020, de donaties op peil te houden, betekent dit dat in jaren met een positief beleggingsresultaat daarvoor reserves moeten worden opgebouwd en aangehouden. Over de beleggingen wordt voorafgaande aan de bestuursvergaderingen en tussentijds door de financiële commissie, bestaande uit in ieder geval de voorzitter en de penningmeester van de stichting, in overleg met de vermogensbeheerder beslist.

Beloningsbeleid
Conform bestuursbesluit ziet het bestuur af van vergoedingen. Eventuele onkostenvergoedingen zijn alleen op basis van feitelijk gemaakte kosten. Het beloningsbeleid van de Gravin van Bylandt Stichting voor directeur en medewerkers is gebaseerd op een marktconforme  salarisregeling.

>>>link naar Standaardformulier publicatieplicht ANBI Vermogensfondsen

VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2020
(in euro’s x 1000)
BATEN
Baten belegd vermogen -1.659
Baten fonds op naam 30
Totaal baten -1.629
LASTEN
Toegekende donaties 1.029
Vrijgevallen donaties voorgaande jaren -34
Kosten van de eigen organisatie 407
Som der lasten 1.402
Saldo van baten en lasten -3.031
Toelichting toegekende donaties  
ten laste van de Bylandt Stichting 957
ten laste van het Heshuijsenfonds 42
ten laste van Stichting Dorodarte  30
Totaal 1.029

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

2020
(in euro’s x 1000)
Ontvangsten 731
Uitgaven
Betaalde donaties 893
Betaalde kosten van de eigen organisatie 393
Totaal van de uitgaven 1.287
Netto kasstroom uit operationele activiteiten -555

Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven
Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht met Richtlijn 640
Organisaties-zonder-winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening van de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting wordt gecontroleerd door GBA Accountants & Adviseurs.