Jaarlijks beleid
Financieel beleid

Jaarlijks behandelt de Gravin van Bylandt Stichting ongeveer 1500 aanvragen. De stichting verstrekt giften en garanties.

x

Financieel beleid
De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland.

Deze doelstelling is inhoud gegeven door de volgende categorieën in het leven te roepen:
‘sociale bijstand en ontwikkeling’, ‘gezondheidszorg en welzijn’, ‘ouderenzorg’, ‘musea’, ‘kunsten’, ‘boeken, wetenschap en educatie’, ‘restauraties en behoud monumenten’, en ‘dieren, natuur en milieu‘. Hoe aan de doelstelling vorm wordt gegeven is te vinden elders op de website.

Het vermogen van de stichting bestaat uit het stichtingskapitaal, de reserves, de rente en dividenden van belegde gelden en eventuele koerswinsten. Additionele gelden worden niet actief geworven.

Beheer van het vermogen
De Gravin van Bylandt Stichting is volgens haar statuten opgericht voor onbepaalde tijd. Het beleid van Gravin van Bylandt Stichting is er om die reden op gericht dat het vermogen van de stichting in stand moet blijven. De jaarlijkse kapitaalopbrengsten worden aangewend voor de realisering van de doelstelling van de stichting. Daar conform de statuten elk jaar een zo groot mogelijk bedrag aan steun moet worden uitgekeerd, wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke cash opbrengst van de beleggingen. Afhankelijk van de omvang van deze opbrengsten kan het vast te stellen donatiebudget jaarlijks verschillen. Voor 2019 is het giftenbudget ten opzichte van dat van 2018 iets afgenomen.
Over de beleggingen wordt voorafgaande aan de bestuursvergaderingen en tussentijds door de financiële commissie, bestaande uit in ieder geval de voorzitter en de penningmeester van de stichting, in overleg met de bank beslist.

Beloningsbeleid
Reeds meerdere jaren ziet het bestuur af van enige bestuursvergoeding. Dit vanwege de financiële crisis en als gevolg daarvan het beperktere budget voor de doelstelling van de stichting. Indien er wel sprake zal zijn van een beloning voor het bestuur, zal deze niet bovenmatig zijn en gebaseerd op gemaakte uren. Eventuele onkostenvergoedingen zijn alleen op basis van feitelijk gemaakte kosten.
Het beloningsbeleid van de Gravin van Bylandt Stichting voor directie en medewerkers is gebaseerd op een interne salarisregeling. De directie en medewerkers ontvangen een marktconforme vaste maandelijkse vergoeding. Het salaris van de directeur blijft ruim onder de norm van de Wet Normering Topinkomens.

VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2018
(in euro’s x 1000)
BATEN
Baten belegd vermogen -1778
Ontvangen uit nalatenschap Heshuijsen (“Heshuijsenfonds”) 196
Totaal baten -1582
LASTEN
Donaties (eigen organisatie) 999
Donaties (fonds op naam, het Heshuijsenfonds) 40
Vrijgevallen donaties voorgaande jaren) -55
Kosten van de eigen organisatie 378
Som der lasten 1.362
Saldo van baten en lasten -2.944
Dit saldo is als volgt verdeeld:
Toegevoegd aan
eigen vermogen t.b.v. de doelstelling -3.174
bestemmingsfonds het Heshuijsenfonds 230
Saldo -2944

 

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

2018
(in euro’s x 1000)
Ontvangsten 775
Uitgaven
Betaalde donaties 963
Betaalde kosten van de eigen organisatie 395
Totaal van de uitgaven 1.358
Netto kasstroom uit operationele activiteiten -583

Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven
Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht met Richtlijn 640
Organisaties-zonder-winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening van de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting wordt gecontroleerd door GBA Accountants & Adviseurs.